kg


m/s


J

Energi Kinetik:

Ek = ½ mv2

Massa:

m = Ek / ½ v2

Kecepatan:


Dimana, m = Massa, v = Kecepatan.